Statut - Foto društvo GOGA Zagorje

11 let

Pojdi na vsebino

STATUT
 
Foto
 
društva
 
GOGA
 
Zagorje ob Savi


  
 
Na podlagi druge alinee 20. člena pravil Foto društva GOGA Zagorje ob Savi (sprejetih na občnem zboru v Zagorju ob Savi, dne 21.02.2011) ter 4. In 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/2011), je redni občni zbor dne 1.2.2014 sprejel sklep o spremembi statuta  Foto društva GOGA in sprejel naslednji statut:

STATUT FOTO DRUŠTVA GOGA
I. TEMELJNA NAČELA

1. člen
 
Ime društva je:  Foto društvo GOGA Zagorje ob Savi
 
Sedež društva je v Zagorju ob Savi.

2. člen
 
Foto društvo GOGA, Zagorje ob Savi je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov Republike Slovenije in tujcev, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju umetniške fotografije in vizualnih umetnosti. S tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju

3. člen
 
Foto društvo GOGA Zagorje ob Savi ima svoj pečat, ki je štirikotne oblike, 3 cm x 3 cm. Na pečatu je na zgornjem delu oboda izpisano Foto društvo na spodnjem pa GOGA in Zagorje ob Savi, v sredini žiga je stilizirana podoba očal.
 
4.člen
 
Foto društvo GOGA Zagorje ob Savi (v nadaljevanju FD GOGA) je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik.
 
5.člen
 
NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA
 
FD GOGA deluje javno, za kar je odgovoren predsednik FD GOGA, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom društva.
Javnost dela FD GOGA zagotavlja s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva. Svoje člane FD GOGA obvešča o svojem delu tako, da so seje organov javne, da organizira sestanke članov FD GOGA ter organizira letne konference.
Poleg tega so širši javnosti dostopne objave na svetovnem spletu www.fd-goga.si in možnosti obiska vseh organiziranih razstav v času uradnih ur, razne objave o razstavah in ostalih prireditvah pa so tudi posredovane lokalnim medijem.
 
II. NAMEN, NALOGE IN CILJI

6. člen
 
Osnovni namen FD GOGA je, da se ukvarja z dejavnostmi, ki pospešujejo razvoj vizualnih umetnosti, razvoj umetniške fotografije, zagotavljanje kulturnega, estetskega in vizualnega razvoja svojih članov ter širše javnosti na prostoru, kjer društvo deluje. Posebna pozornost je namenjena izraznim in umetniškim sestavinam fotografije. Cilji društva so:
§  izobraževanje članov društva in organizacija predavanj z namenom napredovanja in pridobivanja novih znanj
§  vzpodbujanje razvoja in razvijanje ustvarjalne iniciative članov,
§  vzpodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov,
§  organiziranje razstavne dejavnosti, ki poteka v skladu s finančnimi in prostorskimi možnostmi, (organizacija samostojnih in skupinskih razstav lokalnega in državnega pomena)
§  sodelovanje na razstavah doma in v tujini
§  predstavljati fotografijo kot medij širši javnosti (razstave, predavanja, projekcije ipd.)
§  povezovanje ljubiteljskih kulturnih, fotografskih in ostalih vizualnih ustvarjalcev
§  zagotavljanje pogojev za izvajanje letnih programov
 
7.člen

FD GOGA se uresničuje z izvajanjem naslednjih nepridobitnih nalog v okviru dejavnosti:
 • umetniško ustvarjanje,
 • interno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje svojih članov na področju kulture in umetnosti
 • organiziranje brezplačnih razstav, sejmov, srečanj,
 • arhiviranje in obdelava gradiva,
 • izdajanjem brezplačnih razstavnih katalogov,
 • sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini,
 • podeljevanjem priznanj za dosežke na fotografskem področju,
 • obveščanjem javnosti o svojem delovanju,
 • povezovanjem v JSKD Zagorje ob Savi ter Fotografsko zvezo Slovenije,
 • dodeljevanjem nazivov po pravilniku Fotografske zveze Slovenije.
 
Društvo bo izvajalo še naslednje pridobitne dejavnosti:
 • M74.200 Fotografska dejavnost
-       komercialna in potrošniška fotografska produkcija:
  • izdelava fotografij za dokumente, šolo, poroke ipd.
  • fotografiranje v komercialne, založniške, modne, turistične namene
  • fotografiranje iz zraka
-  obdelava filmov:
  • razvijanje prinesenih filmov, izdelava in povečava kopij iz takih filmov
  • kaširanje in uokvirjanje fotografij
  • montiranje diapozitivov v okvirčke
  • kopiranje, retuširanje starih fotografij
  • dejavnost fotoreporterje
 • P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
o   fotografski tečaji, predavanja
 • L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
o   nestanovanjskih stavb, tudi razstaviščnih prostorov
·         J58.110 Izdajanje knjig
o   izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij, tudi slovarjev in enciklopedij
o   izdajanje knjig na zvočnih medijih
o   izdajanje publikacij na disketah in laserskih in podobnih ploščah
o   izdajanje knjig na internetu
·         J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
o   V ta podrazred spada izdajanje periodike in drugih publikacij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko. Lahko so v tiskani obliki ali na elektronskih medijih, tudi na internetu. Sem spada tudi izdajanje televizijskih in radijskih sporedov.
·         J58.190 Drugo založništvo
 • Sem spada:
-       izdajanje, tudi na internetu:
  • katalogov
  • fotografij, gravur, razglednic
  • voščilnic
  • plakatov, posterjev, reprodukcij umetniških del
  • reklamnega materiala
  • drugega tiskanega gradiva
  •  
Pridobitne dejavnosti društvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje Zakon o društvih. Vse te dejavnosti opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
 
Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena in ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev društva
 
III. Članstvo

8. člen

Vsakdo, ki sprejema statut FD GOGA, podpiše pristopno izjavo in plača članarino, lahko postane član FD GOGA. Novi člani, ki se v društvo včlanijo med letom, morajo članarino poravnati ob vpisu. Pogoj za članstvo je veselje do fotografije in minimalno predznanje uporabe foto kamer ter pripravljenost aktivno prispevati k razvoju fotografije kot medija. Če se v FD GOGA vključi mladoletnik do sedmega leta, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, za osebo staro od sedmega do dopolnjenega 15. leta starosti mora pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Članstvo sprejema izvršni odbor. Član FD GOGA lahko postane tudi tujec. Članstvo v FD GOGA je prostovoljno. V organih društva lahko delujejo samo polnoletni poslovno sposobni člani društva.

9. člen

 
Članstvo v FD GOGA preneha:  s prostovoljnim izstopom
                                                      s črtanjem
                                                      z izključitvijo
                                                      s smrtjo
 
Član prostovoljno izstopi iz FD GOGA, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Članstvo se črta, če član do 31.3. ne poravna članarine za tekoče leto, razen v primerih, ko član naslovi izvršnemu odboru pisno prošnjo za odlog plačila članarine in izvršni odbor  prošnji ugodi. O izključitvi člana iz FD GOGA odloča častno razsodišče.

10. člen

Pravice in dolžnosti članov FD GOGA so:
 • da volijo, so izvoljeni ter delujejo v organih FD GOGA
 • da spoštujejo statut FD GOGA
 • da uresničujejo sklepe organov FD GOGA
 • da sooblikujejo in uresničujejo program FD GOGA
 • da si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo FD GOGA
 • da predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja
 • da redno plačujejo članarino. Mladoletni člani društva do starosti 15 let so oproščeni plačevanja.
 
11.člen

FD GOGA ima tudi častne člane . Naziv častnega člana lahko pridobi član FD GOGA, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo. Naziv častnega člana lahko podeli FD GOGA tudi nečlanu , ki ima velike zasluge na področju dejavnosti FD GOGA. Naziv častnega člana FD GOGA podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora. Če oseba , ki se ji podeli naziv častnega člana ni član FD GOGA , nima pravice odločanja.

12.člen

FD GOGA ima lahko tudi pokrovitelje. Pokrovitelji so lahko fizične ali pravne osebe, ki FD GOGA materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Pokrovitelji lahko sodelujejo ali razpravljajo na občnem zboru, nimajo pa pravice odločanja.
 
IV. ORGANI FOTO DRUŠTVA GOGA

Organi FD GOGA so:  občni zbor
                                      izvršni odbor
                                     nadzorni odbor
                                     častno razsodišče
 
OBČNI ZBOR
 
Najvišji organ FD GOGA je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Sestaja se na rednem zasedanju enkrat letno in na izrednem zasedanju. Redno zasedanje občnega zbora skliče predsednik izvršnega odbora največ 60 dni po izteku koledarskega leta.
 
13. člen

Občni zbor FD GOGA je lahko reden all izreden. Redni občni zbor članov sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Zbor FD GOGA vsake štiri leta voli svoje organe ter predsednika FD GOGA. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora , nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov FD GOGA. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

14. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani FD GOGA seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.
V vabilu oziroma obvestilu o sklicu občnega zbora mora biti izrecno opozorilo na to določbo prejšnjega odstavka.
Sklep je sprejet, če je zanj glasovalo več kot polovica navzočih članov, razen glede prenehanja društva, odtujitve in razdelitve premoženja ter spremembe pravil, za kar je potrebno,da glasuje za predlog večina vseh članov.
Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na smem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja

15.člen

Zasedanje občnega zbora vodi do izvolitve delovnega predsedstva, predsednik društva.
Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnikarja in verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še volilna komisijo.
Verifikacijska komisija ugotovi in poroča občnemu zboru o številu prisotnih članov oziroma o sklepčnosti zbora.
Volilna komisija predlaga občnemu zboru listo kandidatov za organe. Občni zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih predlaga komisija.
Po končani razpravi občni zbor z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo.
Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.
Za vodenje občnega zbora lahko občni zbor sprejme poslovnik.
 
16. člen

Pristojnosti občnega zbora so :
 • sprejme sklep o ustanovitvi in prenehanju društva
 • sprejema statut FD GOGA in druge potrebne akte
 • voli in razrešuje organe FD GOGA
 • voli in razrešuje predsednika FD GOGA
 • sprejema program društva ter finančno poročilo, finančni načrt in letno poročilo
 • odloča o višini članarine
 • imenuje častne člane
 • odloča o pritožbah  zoper sklepe izvršnega odbora,  nadzornega odbora  in častnega razsodišča.
 • odloča o vključevanju      in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in društvi
 • dokončno odloča o      izključitvi člana iz FD GOGA
 • odloča o statusnem preoblikovanju društva
 • odloča o ustanovitvi zveze društev
 • odloča o preostanku premoženja po prenehanju delovanja
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani FD GOGA v skladu z namenom in      cilji FD GOGA.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik,ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva člana overovatelja.
 
17. člen

IZVRŠNI ODBOR
Izvršni odbor je izvršilni organ FD GOGA, ki opravlja organizacijska , strokovno - tehnična in administrativna dela ter vodi delo FD GOGA med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Izvršni odbor šteje do 11 članov. [vedno je predlagano liho število članov]
Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in do sedem članov. [skupaj liho število članov]
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj enkrat v treh mesecih.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh članov izvršnega odbora..
Člane izvršnega odbora izvoli občni zbor FD GOGA za dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve.
Izvršni odbor sklicuje in vodi predsednik FD GOGA, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik FD GOGA.
Člani izvršnega odbora izmed sebe izvolijo podpredsednika, tajnika, blagajnika in podelijo druge resorje ostalim izvoljenim članom izvršnega odbora.
Mandatna doba članov je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
 
18. člen

Pristojnosti izvršnega odbora:
 • skrbi za uresničevanje programa dela FD GOGA,
 • sklicuje občni zbor FD GOGA ter pripravi potrebno gradivo,
 • vodi posle, ki zadevajo evidence članov,
 • skrbi za materialno - finančno poslovanje FD GOGA,
 • upravlja s premoženjem FD GOGA,
 • pripravlja predloge aktov FD GOGA,
 • pripravlja predlog finančnega plana in finančnega računa,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov FD GOGA in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

19. člen

Predsednik FD GOGA
Predsednik FD GOGA je zakoniti zastopnik FD GOGA
Predsednika FD GOGA voli občni zbor FD GOGA.
Predsednik FD GOGA predstavlja in zastopa FD GOGA pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in v tujini.
Predsednik je odgovoren za delovanje FD GOGA v skladu s statutom in pravnim redom RS.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.
Sklicuje seje izvršnega odbora in občni zbor FD GOGA ter podpisuje vse akte FD GOGA.
Predsednik FD GOGA je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora.
Mandatna doba predsednika društva je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

20. člen

Tajnik FD GOGA
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi FD GOGA skrbi tajnik FD GOGA, ki ga imenuje izvršni odbor. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

21. člen
 
Blagajnik FD GOGA
Blagajnik vodi finančno poslovanje v skladu z računovodskim standardom  SRS 33 za društva . Blagajnika imenuje izvršni odbor. Delo blagajnika je javno. Blagajnik je s svojim delom odgovoren organom društva.

22. člen

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora in častnega razsodišča. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na sejah prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

23. člen

Častno razsodišče
Člane častnega razsodišča voli občni zbor. Sestavljajo ga trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Razsodišče je sklepčno, če so prisotni vsi člani. Častno razsodišče odgovarja občnemu zboru. Mandatna doba članov častnega razsodišča je 4 leta.

24. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:
 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje, sprejetih zadolžitev in funkcij v      FD GOGA,
 • neizvrševanje sklepov organov FD GOGA,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu FD GOGA.
 
25. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče:
 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev
 
Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

V. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

26. člen

Nadzorstvo nad finančno - materialnim poslovanjem društva opravlja nadzorni odbor v skladu s tem statutom oz. po členu 23..
Premoženje FD GOGA predstavljajo vse premičnine, ki so last FD GOGA in so vpisane v inventarno knjigo FD GOGA. S premoženjem upravlja izvršni odbor FD GOGA.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

27. člen

Foto društvo GOGA vodi svoje evidence po Slovenskih računovodskih standardih 33 (2007) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, ki so predpisane s 1. januarja 2007.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno.
Poslovne knjige se vodijo po sistemu enostavnega knjigovodstva.
FD GOGA razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor FD GOGA. Na rednem občnem zboru , člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
 
28. člen

FD GOGA pridobiva sredstva za svoje delovanje :
§  članarino
§  z darili in volili
§  s prispevki pokroviteljev
§  iz drugih virov v skladu s predpisi
§  iz javnih sredstev ( proračun  in razpisi)
§  iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic
Vse prihodke sme društvo uporabiti le za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

29. člen

Materialno in finančno poslovanje FD GOGA mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za FD GOGA ter z veljavnimi predpisi s tega področja. S posameznimi donatorji in pokrovitelji lahko izvršni odbor in v njegovem imenu predsednik FD GOGA sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih.

30. člen

Finančno poslovanje se odvija preko tekočega računa.
 
31. člen

Finančno in materialno poslovanje je javno. Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu Zakonom o društvih in z računovodskim standardom SRS 33. Letno poročilo FD GOGA prejme Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve [AJPES].

32. člen

Vsak član FD GOGA ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje FD GOGA.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaprosi FD GOGA finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo.

VI . KONČNE DOLOČBE

33. člen


FD GOGA preneha s svojim delom:
§  po sklepu Občnega zbora s sprejetjem sklepa o prenehanju delovanja (Sklep je sprejet po sklepu občnega zbora, ko za sklep glasuje večina članov FD GOGA.)
§  s spojitvijo z drugim društvom ali pripojitvijo k drugemu društvu
§  s stečajem
§  na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja
§  po samem zakonu.
 
Če FD GOGA preneha z delovanjem, pripada njegovo premoženje JSKD Zagorje ob Savi, v primeru spojitve z drugim društvom pripada lastnini priključenega društva
 
34. člen

Statut je bil sprejet na občnem zboru dne 1.2.2014 in se začne uporabljati z dnem vpisa v register društev.
Kraj in datum: Zagorje ob Savi, 18.2.2014
Predsednik FD GOGA
Mitja Derenda


FOTO DRUŠTVO GOGA ZAGORJE OB SAVI
Čolnišče 16, 1410 Zagorje ob savi
Copyright©2010-2023 Foto društvo Goga Zagorje / Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani Franci Oven
Nazaj na vsebino